ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้ง
  รายละเอียด : ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา ๖๒ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ 1/13(ก)-ส.ถ/ผ.ถ./1/13(ช)
มาตรา ๑๒๘ ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี
(สำนักงาน กกต. ประจำ จ.นครศรีธรรมราช ได้ทำแผนการรับยื่นรายรับ-รายจ่ายของผู้สมัคร ณ ที่ทำการ อบต.ห้วยปริก ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 269 คน