ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASของ สนง.ปปช ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(บุคลากรของ อบต.ห้วยปริกที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1ปีทุกท่านทั้งผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง(ยกเว้นสมาชิกสภา อบต.)ตอบแบบวัดความรับรูัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในระบบITASผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ตามที่อยู่ที่แนบมาด้วยนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 นี้เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/isya
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 161 คน