แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี(ปีงบประมาณ 2556-2559)
  รายละเอียด :

อาศัยอำนาจตามความข้อ 12,13,14,15 และข้อ16 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2555  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก  จึงประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี(ปีงบประมาณ 2556-2559) รายละเอียด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 419 คน