แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เรื่อง : แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5/2560)
  รายละเอียด : ตามที่ ก.ถ. และ ก.อบต.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลังสามปีให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 224 คน