ข่าวประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางวัชรีย์ สิทธิรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
588
10 ส.ค. 2561
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร พร้อมสกรีน ดาวน์โหลดเอกสาร
612
06 มี.ค. 2561
3 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายจวง ศฤงคาร ม.3(ช่วงที่ 2) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
526
21 ส.ค. 2560
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยยางแดงจากบ้านนายวีระ พลพิชัย ถึง บ้านนายบรรจบ เกตุไทย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
26 ก.ค. 2560
5 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสตอแตจากบ้านนายอานนท์ บุญรัตน์ ถึง บ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
21 ก.ค. 2560
6 ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อหินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
27 มิ.ย. 2560
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อหินคลุก) ดาวน์โหลดเอกสาร
340
27 มิ.ย. 2560
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายปริญญา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
23 มี.ค. 2560
9 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.จากสวนยางนายสมนึก ไหมบุญแก้วถึงสวนป่าสะตอนายเขียน จิตรธรรม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
23 มี.ค. 2560
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเคียง ภักดี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
23 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3